بهینه سازی نمایشگرهای شمارش سلولی

بهینه سازی نمایشگرهای گرافیکی دستگاه های شمارش سلولی اتوماتیک در گزارشهای CBC بخش هماتولوژی آزمایشگاه های تشخیص طبی

 

راضیه محمودیان 1 * ، گلریز ذاکر 1 ، بهزاد خسرویانی 1 ، فرهاد محمودی 2 ، محسن حمیدپور 3

1- - تهران- بلوار دلاوران- آزمایشگاه تشخیص طبی مهراگین، 2- - تهران شرکت پیوند طب و نرم افزار، 3- - گروه هماتولوژی دانشگاه شهید بهشتی،

r.mahmoodiyan@gmail.com

 

مقدمه: امروزه تست CBC اطلاعات جامعی از وضعیت سلول های خونی ارائه می دهد و یکی از بیشترین تست های درخواستی در آزمایشگاه تشخیص طبی است. هیستوگرام های مربوط به سلول های خونی توسط سل کانترهای مدرن امروزی ترسیم و به نمایش گذاشته می شوند و در صورتی که به درستی تفسیر شوند،پتانسیل قابل توجهی در ارائه ی اطلاعات تشخیصی به پزشکان دارند. روش: تمام نمایشگرهای گرافیکی خروجی از دستگاه Sysmex-xn1000 در بخش هماتولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی مهراگین شامل هیستوگرام های WBC,RBC,PLT و نمودارهای افتراقی WBC، در طول 6 ماه بررسی و جهت برنامه نویسی به شرکت پیوند طب و نرم افزار ارائه شد. یافته ها: تمامی هیستوگرام ها و نمودارهای افتراقی دستگاه سل کانتر در کنار اعداد مربوط به اندکس های CBC به گزارش CBC منتقل شد و برگه ی گزارش نهایی CBC شامل اطلاعات جامعی از داده های اندکس ها، رنج نورمال، واحد گزارش، هیستوگرام و نمودارهای افتراقی شد. تمامی این داده ها به صورت اتومات از سل کانتر به نرم افزار جواب دهی منتقل می شوند. بحث و نتیجه گیری:با توجه به انجام این پروژه ی استانداردسازی در بخش هماتولوژی، از آنجاییکه هم اعداد مربوط به اندکس ها و هم هستوگرام و نمودارها به صورت اتومات به گزارش نهایی CBC منتقل می شوند، نیازی به ضمیمه کردن برگه ی خروجی گزارش دستگاه به جواب بیمار نیست. پیشنهاد می شود در گزارش CBC کامنت های مفید در تفسیر هیستوگرام ها به پزشکان ارائه شود.

 

واژه‌هاى کلیدى: تست CBC، دستگاه های شمارش سلول های خونی، هیستوگرام

 

 

 

Optimization of Graphic Displays of Automated Cell Counters in Clinical Hematology Laboratory Reports with Provided Blood Cell Histograms

 

Razie Mahmoodian 1 * , Golriz Zaker 1 , Behzad Khosraviani 1 , Farhad Mahmoodi 1 , Mohsen Hamidpour 1

r.mahmoodiyan@gmail.com

 

Background: Complete blood count (CBC) gives information on patients’ blood cells and is one of the most frequently requested tests in clinical laboratories. Blood cell histograms are produced by the modern automated hematology analyzers which are routinely used to count blood cells. If those interpreted well, has significant potential to provide diagnostically relevant information.   Method: The graphic displays have been compiled over a period of 6 month (March 2019-August 2019) from blood samples (approximately 150 per day) received for routine CBC in the Mehragin clinical laboratory. Those have been analyzed by PTN medical software company.   Results: Blood cell histograms transferred to CBC reports as well as another data. So we had a complete report and could interpret results. Histogram interpretation needs careful analysis of RBC, WBC and platelet distribution curves. So very useful comments generated.   Conclusion: It is suggested that the laboratories using Blood cell histograms in addition to CBC indexes. A good interpretation of this histogram provides a wealth of information on many hematological conditions than more cell counts, helping to narrow down the differential diagnosis at a very early stage even before higher level investigations are ordered.

 

Keywords: Complete blood count (CBC) ,Automated Cell Counters, Histograms