تشخیص آزمایشگاهی HIV

 

تشخیص آزمایشگاهی HIV

  •  تست PCR : با این تست میتوان 7 الی 14 روز پس از آلودگی با ویروس، بیماری تشخیص داده شود و نسبت به روش های دیگر تشخیصی گران تر ولی دقیق تر می باشد.
  •  تست آنتی ژن/ آنتی بادی : این تست با استفاده از کیت های نسل چهارم الایزای HIVو همچنین روش  ECLانجام میشود که با شناسایی آنتی ژن  P24در 95% موارد طی 2 الی 4 هفته بیماری تشخیص داده می شود.
  •  تست آنتی بادی : این تست آنتی بادی تولید شده توسط بدن بعد از آلودگی با ویروس HIV طی 3 الی 12 هفته پس از مواجهه با ویروس را اندازه گیری می کند.

توجه : اگر تست شما منفی شد باید بعد از  window period تست تکرار شود، در واقع   مدت زمان window period  بین افراد مختلف متفاوت است و فاصله بین زمانی است که فرد آلوده شده و مدت زمانی که طول می کشد تا  آنتی بادی در فرد شناسایی شود که بین 3 هفته تا 3 ماه است و چنانچه تست آنتی ژن/آنتی بادی تا سه ماه منفی شد نیاز به آزمایش دیگری نیست.