روش انجام آزمایش Du

روش انجام آزمایش Du

گلبول‌های قرمز با فنوتیپ Du در مجاورت با آنتی D آگلوتینه نمی‌دهند، بلکه واکنش آنتی ژن- آنتی بادی به صورت آغشتگی (coating) است. اثبات آغشتگی گلبول‌های قرمز با آنتی D به مفهوم فنوتیپ Du است، که برای این منظور از آنتی‌هیومن گلبولین با ویژگی ضد Fc مولکول IgG استفاده می‌شود. آنتی هیومن گلبولین با اتصال به مولکول‌های Fc بین گلبول‌های قرمز آغشته شده به آنتی‌کر پل زده و آنها را آگلوتینه می‌کند.

روش کار

توجه: برای مشاهده بهتر واکنش می‌توان حجم‌هایی که در اینجا ذکر شده را ۲ برابر کنید.

 1.  یک قطره آنتی D از جنس IgG یا مخلوط IgG و IgM را در یک لوله آزمایش بریزید.
 2.  یک قطره محلول کنترل مناسب را در لوله دیگر ریخته و نشانه‌‌گذاری کنید.
 3.  به هر لوله یک قطره از سوسپانسیون ۲ تا ۵درصد گلبول‌های قرمز در سرم فیزیولوژی اضافه و مخلوط کنید.
 4.  لوله‌ها را به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه انکوبه کنید و پس از آن با دور ۳۰۰۰ در دقیقه یا ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ برای ۳۰ ثانیه سانتریفیوژ کنید.
 5.  با مشاهده آگلوتیناسیون قوی گروه خون را ارهاش مثبت گزارش کنید و احتیاج به مراحل بعدی ندارد. لوله کنترل بایستی منفی باشد.
 6.  در صورت مشاهده واکنش منفی یا مشکوک در لوله تست آن را ۳ الی ۴ بار با سرم فیزیولوژی شسته و در مرحله آخر شستشو بعد از دور ریختن سرم فیزیولوژی با واژگون کردن لوله آزمایش روی پارچه گاز آخرین قطرات سرم فیزیولوژی را جذب گاز کنید.
 7.  یک تا دو قطره آنتی هیومن گلبولین را به لوله آزمایش اضافه کرده و بمدت ۱۵ ثانیه سانتریفیوژ کنید.
 8.  لوله را باتکان دادن ملایم برای آگلوتیناسیون مشاهده کنید. مشاهده واکنش آگلوتیناسیون به مفهوم فنوتیپ Du است.
 9.  چنانچه واکنش منفی بوده و از کارآیی آنتی هیومن گلبولین مطمئن هستید جواب را ارهاش منفی گزارش کنید.

نکته

 1.  انجام تست Du برای تمام اهدا کنندگان خون که در مرحله تست فوری با آنتی D جواب منفی می‌دهند لازم است.
 2.  انجام تست Du برای نوزادی که مادر دارای گروه ارهاش منفی است لازم است. با مثبت شدن ارهاش یا فنوتیپ Du در نوزاد، مادر کاندیدای تزریق روگام است.
 3.  برای بیماران احتیاجی به انجام تست Du نیست.
 4.  محلول کنترل برای آنتی D با مواد ماکرومولکول محلول شاهد کارخانه سازنده یا آلبومین ۲۲ تا ۳۰% و برای آنتی D در محیط با وزن مولکولی کم آلبومین ۶درصد است.

گفتنی است که برخی از انواع آنتی D منوکلونال قادر به آگلوتیناسیون مستقیم برخی از انواع فنوتیپ Du هستند و تعجبی ندارد که فردی که قبلاً با استفاده از آنتی D نوع انسانی گروه‌بندی منفی شده است، هم اکنون Rh مثبت گزارش شود.