آیا مصرف ویتامین D برای مقابله با ویروس کرونا مفید است؟

مقدمه

ویتامیـن  Dنقـش مهمـی در قسـمت های مختلـف بــدن برعهــده دارد کــه یکــی از آن هــا تقویت سیستم ایمنی است. اگر میزان ویتامین  Dدر بدن کم باشد، بدن در مقابل بیماری های عفونی از جمله ویروس کرونا دچار حساسیت بیشتری می شود. راه‌های تامین ویتامین D، شامل نور خورشید، منابع غذایی (ماهــی هــای چــرب، روغــن کبــد ماهــی و بــه مقــدار کمتــر تخــم مــرغ) و مکمل ویتامین D است. 

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

شواهد نشان می دهند که کافی بودن مقدار ویتامین D در بدن، باعث بهبود سیستم ایمنی و افزایش قدرت مقابله با عوامل بیماری‌زا از جمله باکتری ها و ویروس ها می شود. ناشناخته ها در مورد ویروس کرونای جدید زیاد است و نقش ویتامین D، در مقابله با عفونت ناشی از این ویروس ثابت نشده است. مصرف مکمل ویتامین D باید با احتیاط باشد. ویتامین D جزو ویتامین هایی است که دریافت بیش از حد آن (سطح بالای 150 نانوگرم بر میلی لیتر)، منجر به مسمومیت و عوارض خطرناک برای فرد می‌شود. 

نتیجه‌گیری

مصرف ویتامین D بر اساس دستورالعمل کشوری و با دقت و حساسیت بیشتری باشد. در صورتی که بر اساس دستورالعمل کشوری، طی چند ماه گذشته برای پیشگیری از کمبود ویتامین D، در حال مصرف یک عدد ویتامین D پنجاه هزار واحدی در ماه بوده اید، به همین صورت ادامه دهید. این توصیه برای کودکان 2 تا 12 سال به میزان یک عدد ویتامین D پنجاه هزار واحدی هر دو ماه یک بار می باشد. در غیر اینصورت، فعلا برای چهار هفته آینده، هفته ای یک عدد ویتامین D  پنجاه هزار واحدی مصرف کنید.  

منابع

  • https://www.ptcommunity.com/wire/covid-19-perfect-storm-demands-immediate-cdc-action-treat-long-ignored-global-pandemic-vitamin
  • Zhou, Y. F., Luo, B. A., & Qin, L. L. (2019). The association between vitamin D deficiency and community-acquired pneumonia: A meta-analysis of observational studies. Medicine, 98(38).
  • Aloia, John & Islam, Shahidul & Mikhail, Mageda. (2019). Vitamin D and Acute Respiratory Infections—The PODA Trial. Open Forum Infectious Diseases. 6. 10.1093/ofid/ofz228.
  • Charan, J., Goyal, J. P., Saxena, D., & Yadav, P. (2012). Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis. Journal of pharmacology & pharmacotherapeutics, 3(4), 300.
  • دستورالعمل کشوری مکمل یاری با مگا دوز ویتامین دی، 1396
  • https://emrc.mui.ac.ir/sites/emrc.mui.ac.ir/files/Download/khmbwd_wytmyn_d.pdf
  • Mousavi Bahar H, Komaki M, Karimi N, Hamzehei R. PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY AND ITS RELATED FACTORS IN RESIDENTS OF HAMADAN CITY. ijdld. 2019; 18 (1) :49-54

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منبع : موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران