MTHFR A 1298 C mutation

نام آزمایش
MTHFR A 1298 C mutation
کد آزمایش
00110987
نام روش اندازه گیری
PCR
نام های مشابه
MTHFR A 1298C mutation by PCR
نوع نمونه
خون کامل EDTA
حجم نمونه
10
کمترین حجم نمونه
5
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
3 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه ، پر کردن پنل شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
ضد انعقاد نادرست/يخ زدگي/هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
ژن MTHFR بر توليد آنزيم MTHFR نظارت دارد. يک فرم از فولات را به فرم ديگري از آن تبديل مي کند و همچنين بخشي از فرآيند تبديل هوسيستئين به متيونين مي باشد.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
تست MTHR براي تنظيم مقدار دارو و کاهش خطر مسموميت دارويي در افرادي که متوترکسات دريافت مي کنند ، انجام ميشود.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-