Morphine

نام آزمایش
Morphine
کد آزمایش
00271862
نام روش اندازه گیری
photometeric
نام های مشابه
Morphin
نوع نمونه
ادرار رندوم
حجم نمونه
4 ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
2 ميلي ليتر
نگهداری نمونه
7 روز
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
به مورد خاصي اشاره نشده.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
به مورد خاصي اشاره نشده.
اطلاعات بالینی
تعيين دوز مصرفي بالا