Mycobacterium Direct smear

نام آزمایش
Mycobacterium Direct smear
کد آزمایش
00161252
نام روش اندازه گیری
Ziehl Neelsen
نوع نمونه
"خلط ، بافت ، مایعات بدن و..."
نگهداری نمونه
2 روز در دمای 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار