MDA

نام آزمایش
MDA
کد آزمایش
00030090
نام روش اندازه گیری
chemical
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
1 میلی لیتر
نگهداری نمونه
1 روز در دمای 2-8˚c یا 3 ماه در دمای -20˚c
حمل و نقل نمونه
در دمای 2-8˚c یا -20˚c
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم ، همولیز